Schiettechnisch Reglement
van de
NEDERLANDSE HANDBOOG BOND 

NHB Logo

Deel 2: Nationale Bepalingen en Aanvullingen

De Nederlandse Handboog Bond is lid van:

 • de Fédération Internationale de Tir à l’Arc (FITA)
 • European and Mediterranean Archery Union (EMAU)
 • Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NS

Hoofstuk 1                  Wedstrijdzaken

1.1.         Status wedstrijden

art.1.101

 1. 1. De wedstrijden worden onderscheiden in 2 categorieën te weten:
 2. a. Wedstrijden uit het officiële programma van de NHB, verder te noemen wedstrijden met A-status.
 3. b. Overige wedstrijden, verder te noemen met B-status
 1. 2. Ten aanzien van wedstrijden met A-status geldt het volgende:
 2. a. De wedstrijden moeten voldoen aan voorwaarden die door de NHB worden gesteld.
 3. b. De aard en inrichting van deze wedstrijden dienen in overeenstemming te zijn met de desbetreffende discipline binnen de NHB.
 4. c. De wedstrijden worden gehouden onder auspiciën van de Discipline Commissie.
 5. d. Voor het houden van de wedstrijden is goedkeuring nodig van de Discipline Commissie.
 6. e. De Discipline Commissie beslist over datumafspraken voor deze wedstrijden.
 7. f. De wedstrijden worden vermeld in de officiële wedstrijdkalender van de NHB.
 8. g. De wedstrijden zijn uitsluitend toegankelijk voor sporters welke zijn geregistreerd als lid van de NHB of een nationale bond, aangesloten bij Fita.

art.1.102

Officiële erkenning kan slechts worden verkregen voor toernooien, welke genoemd worden in FITA Boek 1, Hoofdstuk 4.5.

art.1.103

Indien een wedstrijd in aanmerking wil komen voor een internationale status dienen er bij een minimaal 12 banen (Indoor) of 16 banen (Outdoor) beschikbaar te zijn.

De internationale status dient nadrukkelijk bij de aanvraag voor de wedstrijd te worden vermeld.

NB.! Eventuele Europese- en wereldrecords komen voor erkenning in aanmerking.

art.1.104

Indien een Indoorwedstrijd in aanmerking wil komen voor de A-status dan dienen er minimaal 8 banen (Indoor) of 12 banen (Outdoor) beschikbaar te zijn.

NB.! Alleen Nederlandse records komen voor erkenning in aanmerking.

art.1.105

De sporter is verplicht zijn ‘bewijs van registratie bij de NHB’ bij de inschrijving te tonen, voor aanvang van de wedstrijd. Tevens dient het inschrijfgeld van de wedstrijd te zijn voldaan.

De organisator is verantwoordelijk voor de controle van de registratiekaarten van de NHB.

Sporters die geen registratiebewijs kunnen tonen mogen niet aan een wedstrijd deelnemen.

Op voorschrift van FITA moeten buitenlandse sporters worden gecontroleerd op het lidmaatschap van de desbetreffende bond. Kunnen zij geen bewijs tonen dan mogen zij niet aan een wedstrijd deelnemen.

 

art.1.106

De inrichting van de wedstrijdterreinen moet voldoen aan de bepalingen van de Regelgeving Veiligheid Handboogbanen, uitgave NHB 2 oktober 1998.

art.1.107

Klachten of protesten van deelnemers die niet op de wedstrijd zelf opgelost blijken te kunnen worden, moeten binnen 1 week schriftelijk worden ingediend bij het bondsbureau.

art.1.108

Binnen 2 werkdagen na afloop van de wedstrijd zendt de organisator een volledige uitslag van de wedstrijd digitaal naar het bondsbureau alsook naar de verenigingen waarvan leden hebben deelgenomen. De uitslag moet een aantal door de NHB vastgestelde gegevens bevatten.

1.2           Inschrijving voor A-wedstrijden

art.1.201

Alle inschrijvingen moeten schriftelijk gebeuren, met gebruikmaking van de standaard aanmeldingskaart van de NHB Verenigingen kunnen deze kaarten aanvragen bij het bondsbureau.

art.1.202

Toelating van de wedstrijd geschiedt in volgorde van aanmelding (volgens datum poststempel).

art.1.203

Bij de aanmelding dient de categorie ( Recurve of Compound, dames of heren enz.) te worden vermeld.

art.1.204

Bij schriftelijke annulering tot 1 maand vóór de wedstrijddatum wordt het inschrijfgeld terugbetaald, minus € 2,50 administratiekosten.

art.1.205

Bij schriftelijke annulering binnen 1 maand vóór de wedstrijddatum worden inschrijfgelden alleen terugbetaald wanneer de wedstrijd alsnog wordt volgeboekt. Ook minus € 2,50 administratiekosten.

art.1.206

Bij wegblijven zonder afmelding is alsnog inschrijfgeld verschuldigd. Deelname aan een volgende wedstrijd kan worden geweigerd totdat het verschuldigde inschrijfgeld is voldaan.

art.1.207

De organisator stelt de aanmelders tijdig op de hoogte indien men niet kan deelnemen.

Art.1.208

Deelnemers melden zich uiterlijk een half uur vóór aanvang van de wedstrijd bij de organisatie onder vertoon van het Bewijs van Registratie bij de NHB.

 

art.1.209

De organisator kan opengevallen plaatsen binnen een half uur vóór aanvang van de wedstrijd als nog toewijzen aan sporters die zich ter plaatse melden.

art.1.210

De inschrijftermijn voor wedstrijden begint vanaf publicatie van de wedstrijdkalender in de Handboogsporter.

1.3           Aanvraagprocedures wedstrijden

art.1.301

Het verschuldigde forfaitair bedrag voor wedstrijden wordt jaarlijks door het bondsbestuur vastgesteld. Dit bedrag dient op de rekening van de NHB te worden voldaan. Vóór 1 januari betaalt de organisator het forfaitair bedrag als vergoeding voor de aanvraag van een A-status wedstrijd.

Bij de aanvragen van een FitaRecord-ronde dient dit bedrag als vergoeding voor het aanvragen van de recorderkenning bij FITA.Hierbij wordt zowel een Fita-ronde over 1 of 2 dagen als een (halve) Fita-ronde over 1 of 2 dagen aangemerkt als één wedstrijd.

art.1.302

Vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan de organisatie stuurt de organisator d.m.v. een standaardformulier een verzoek tot opname van de wedstrijd naar het bondsbureau.

art.1.303

Bij A-status wedstrijden is één scheidsrechter voor rekening van de NHB. De overige benodigde scheidsrechters zijn voor rekening van de organisator. Tot drie maanden vóór de wedstrijd kan de organisator in overleg treden met de Commissie Scheidsrechters. Uiterlijk één maand voor aanvang van de wedstrijd ontvangt de organisator bericht van de Commissie Scheidsrechters wie de aangewezen scheidsrechters zullen zijn.

art.1.304

Indien een vereniging in aanmerking wenst te komen voor de organisatie van een A-status wedstrijd dient een gediplomeerd wedstrijdleider en scheidsrechter op de wedstrijd te worden ingezet. Deze scheidsrechter zal bij voorkeur niet als hoofdscheidsrechter optreden.

art.1.305

Voor B-status wedstrijden behoeft geen aanvraag te worden ingediend en is derhalve geen forfaitair bedrag verschuldigd. B-status wedstrijden kunnen op verzoek van een organisator wel opgenomen worden in de officiële wedstrijdkalender tegen een door het bondsbestuur vastgesteld tarief.

art.1.306

Voor de toekenning van prijzen wordt de volgende verdeling aanbevolen:

 • 1-4 deelnemers: 1 prijs,
 • 5-8 deelnemers: 2 prijzen,
 • 9 of meer deelnemers: 3 prijzen.

HOOFDSTUK 2   BONDSCOMPETITIE INDOOR

2.1           Algemeen

art.2.101

De Regio’s dienen voor de disciplines recurve, compound, barebow, instinctive bow en longbow een competitie te organiseren welke wordt gehouden vanaf week 37 tot en met week 51. Binnen 3 dagen na afloop van de competitie dient de volledige uitslag op de door de NHB voorgeschreven wijze bij de desbetreffende regiocompetitieleider te zijn. Aansluitend op de competitie in de desbetreffende discipline worden Rayonkampioenschappen gehouden en worden de Bondskampioenschappen georganiseerd.

art.2.102

De competitie dient te worden geschoten in een door de Regio vast te stellen rooster, waarbij de competitieweek loopt van maandag tot en met zondag en afgerond moet zijn binnen de in artikel 2.101 gestelde termijn. De Regio’s zijn echter vrij zelf een schema te hanteren.

Iedere Regio moet waarborgen dat elke sporter aan de discipline indoor kan deelnemen. Indien een Regio niet onderling tot overeenstemming komt over het wedstrijdschema is het wedstrijdschema van de NHB bindend.

art.2.103

De competitie voor verenigingsteams en individuele sporters wordt georganiseerd over een afstand van 18 meter op een blazoen met een doorsnee van 40 centimeter. Aspiranten schieten op een een blazoen met een doorsnee van 60 centimeter, conform art. 2.309.

 1. Scores worden gelijk gewaardeerd.
 2. Compoundschutters schieten op een drievoudig blazoen.
 3. De competitie vindt plaats in (semi-)overdekte accommodaties waarbij de voorkeur uitgaat naar een volledig overdekte accommodatie.

Indien in de Regio volledig overdekte accommodaties beschikbaar zijn, dan moet de competitie op deze accommodaties worden verschoten.

art.2.104

De competitiewedstrijden, zowel voor teams als individueel gaan over 30 pijlen, drie pijl systeem.

art.2.105

Een sporter mag per competitieronde slechts voor één team per discipline uitkomen. Bij verzette wedstrijden blijft deze regel onverkort van kracht bezien vanuit het oorspronkelijke wedstrijdprogramma.

art.2.106

Sporters en teams zijn slechts gerechtigd aan de competitie deel te nemen indien teams, teamsamenstellingen en overige sporters per vereniging voor 15 augustus bij de Regio zijn aangemeld door middel van het standaard aanmeldingsformulier. Sporters moeten voor 15 juli geregistreerd zijn als NHB-lid.

art.2.107

Indien een vereniging een Aspirant in een team wil opstellen, dan dient hiervoor bij de desbetreffende regiocompetitieleider voorafgaande aan de uiterste inschrijfdatum ontheffing te worden aangevraagd.

 

art.2.108

De competitie kent de leeftijdsklassen Senioren, Junioren en Cadetten. Masters nemen deel in de leeftijdsgroep Senioren (zie ook World Archery Boek 1: 4.2) en worden verder in deze reglementen niet meer afzonderlijk benoemd.

Aspiranten t/m 10 jaar en aspiranten t/m 12 kunnen deelnemen aan de regiocompetitie, het RK Aspiranten en/of het BK Aspiranten.

Aspiranten zijn ingedeeld in twee leeftijdsgroepen nl.:

 • Aspiranten t/m 10; zij die in het huidige kalenderjaar hun 11de verjaardag vieren en jonger;
 • Aspiranten t/m 12; zij die in het huidige kalenderjaar hun 13e verjaardag vieren en jonger.

Voor de indeling in leeftijdsklassen (categorieën) wordt uitgegaan van de leeftijdsklasse die geldt op 1 januari volgend op de start van de competitie. Voor de indelingen in leeftijdsklassen zal het jaar dat start op 1 januari volgend op de competitie beschouwd worden als ‘het huidige jaar’.

art.2.109

Bij de teamwedstrijden wordt het standaard wedstrijdformulier ingevuld en ondertekend door de beide aanvoerders, alsook door de aangestelde wedstrijdleider.

art.2.110

Binnen drie dagen na elke competitieweek zorgt de organiserende vereniging ervoor dat de volledige uitslagen en de wedstrijdformulieren bij de verantwoordelijke functionaris van het Regiobestuur zijn.

art.2.111

Indien wordt geconstateerd dat de competitiewedstrijd(en) niet volgens de geldende regels worden gehouden, is de desbetreffende disciplinebestuurder van de Regio bevoegd om één of meerdere sanctiemaatregelen te nemen.

Deze bestaan uit:

 • het ongeldig verklaren van de wedstrijd en het overschieten daarvan.
 • het in mindering brengen van wedstrijdpunten.

art.2.112

Indien beoogde tegenstanders die voor enige competitiewedstrijd af willen wijken van het geldende wedstrijdprogramma van de Regio, en in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen over een nieuwe datum dan is op verzoek, met kennisgeving van de reden tot afwijken, van minimaal een van de partijen de betreffende regiocompetitieleider bevoegd na overleg dwingend een nieuwe datum op te leggen aan beide partijen.

art.2.113

Sporters worden automatisch ingedeeld op basis van hun gemiddelde uit de achterliggende competitie. Hebben sporters geen gemiddelde uit de achterliggende competitie dan worden zij na drie competitiewedstrijden ingedeeld in de klasse waartoe ze op basis van hun actuele gemiddelde behoren. Sporters hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven in een hogere klasse dan waartoe ze op basis van hun gemiddelde behoren. Een dergelijk verzoek dient voorafgaand aan de competitie schriftelijk te worden ingediend bij de Regiocompetitieleider.

art. 2.114
Regiocompetitieleiders zijn voor de uitslagenverwerking van de Regiocompetitie verplicht gebruik te maken van het NHB Scoreprogramma.

 

2.2                    Teamcompetitie

art.2.201

Teams bestaan uit maximaal 4 leden. Teams die deelnemen aan RK Teams Indoor of BK Teams Indoor bestaan uit minimaal 3 leden en maximaal 4 leden.

art.2.202

Per Regio kan voor het samenstellen van de teams tijdens de competitie gekozen worden uit twee modellen.

 1. 1. Teams worden vastgesteld op basis van het voortschrijdend gemiddelde, de samenstelling van de teams wordt per competitieronde bepaald door het behaalde resultaat in de voorafgaande competitieronde(s).
 2. 2. De samenstelling van de teams is vast gedurende de hele competitie. (zie voor omschrijving competitie art. 2.203).

Indien nodig kunnen er tijdens de competitie een of meer invallers in een team worden geplaatst. Een invaller mag, ten opzichte van de uitvaller, aan het begin van de competitie geen hoger persoonlijk gemiddelde hebben dan dat de uitvaller toen had.

Het is niet toegestaan om na aanvang van een wedstrijd een invaller in te zetten.

art.2.203

De competitie bestaat uit:

 • de Regiocompetitie, vervolgens
 • de Rayonkampioenschappen en daarna
 • de Bondskampioenschappen/ Nederlandse Kampioenschappen

Alleen indien het aantal teams in een klasse kleiner is dan acht, dienen de regiocompetitieleiders er voor te zorgen dat de desbetreffende teamleden het aantal van zeven wedstrijden kan volmaken.

Per Regio bestaat de keuze uit drie modellen, waarbij de keuzen a en b de voorkeur genieten:

 1. een competitie van uit- en thuiswedstrijden met een directe tegenstander op de locatie van de thuis schietende vereniging.
 2. een competitie met een directe tegenstander op de door het Regiobestuur vastgestelde locaties.
 3. het toerekenen van team- tegen teamresultaten aan het eind van elke competitieronde.

 

art.2.204

Ongeacht de keuze voor modellen in art.2.203 worden voor de competitie de teams per discipline ingedeeld in de volgende klassen:

 • recurve klassen Ere, A, B, C en D,
 • compound klassen Ere en A,
 • barebow Ere,
 • instinctive bow Ere,
 • longbow Ere.

De klassenindeling komt als volgt tot stand:

Na de competitie wordt een klassenindeling opgemaakt door eerst van alle individuele resultaten van de Regiocompetitie van die discipline volgens de verenigingsrangorden teams te hebben gemaakt. Het totale landelijke volume aan teams wordt dan in 5 gelijke groepen van Recurveteams verdeeld. (Compound 2 groepen; overige boogtypes 1 groep per boogtype). De boven- en ondergrens in punten van een groep bepaalt de boven- en ondergrens van een klasse. De groep teams met de hoogste score wordt Ere-klasse genoemd, de daaronder volgende groep A- klasse enzovoorts.

De klassentoekenning aan een team gebeurt als volgt:

Bij de teams die de vereniging voor de nieuwe competitie opgeeft, worden de individuele gemiddelden uit de achterliggende competitie van de hoogste 3 van de 4 teamleden samengesteld (zie ook art.2.304). Het resultaat wordt vermenigvuldigd met 30, en het resultaat daarvan daarna vergeleken met de klassenindeling van teams zoals hierboven is beschreven. Aan de hand van de vergelijking wordt dan de klassenindeling van een team vastgelegd.

Voor personen die geen individueel gemiddelde hebben uit de achterliggende competitie wordt door de competitieleider van de Regio in overleg met de vereniging een te verwachten gemiddelde vastgelegd om de indeling van de teams te bepalen.

Aan de hand van de verenigingsopgaven stelt de Regio klassen samen met daarin maximaal 8 teams per poule in die klasse.

art.2.205

Er kunnen meerdere teams van een vereniging in een klasse deelnemen.

art.2.206

De teamresultaten worden vastgesteld door de hoogste scores van drie van de vier teamleden.

Indien een team onvolledig is, wordt voor de ontbrekende sporters ‘0’ punten genoteerd.

art.2.207

Per gewonnen wedstrijd worden wedstrijdpunten toegekend. Staan er aan het eind van de competitie twee of meerdere teams gelijk in wedstrijdpunten binnen één poule, dan is de totaalscore van de teams binnen die poule beslissend.

art.2.208

In alle klassen wordt een Rayonkampioenschap georganiseerd. Zie hiervoor hoofdstuk 2.5 van dit reglement.

art. 2.209

Indien de competitie wordt ingedeeld met meerdere poules per klasse volgt na de poulewedstrijden een beslissingswedstrijd ter bepaling van de Regiokampioen per klasse.

2.3                    Individuele competitie

art.2.301

Het Regiobestuur dient er voor zorg te dragen dat voor de individuele sporter zeven competitiewedstrijden worden georganiseerd. Deze wedstrijden mogen over verschillende locaties worden verspreid. Wel dienen de wedstrijden voorafgaand aan de competitie te worden vastgesteld.

art.2.302

Indien de beschikbare ruimte dit toelaat kunnen individuele sporters hun wedstrijden gelijktijdig met een teamwedstrijd mee schieten.

art.2.303

De individuele scores behaald in de teamwedstrijden tellen ook mee voor het individuele klassement.

art.2.304

Voor de individuele klassering gelden per discipline de zes hoogste scores uit de achterliggende regiocompetitie.

Voor personen die geen individueel gemiddelde hebben uit achterliggende indoorcompetitie wordt door de regiocompetitieleider, in overleg met de vereniging, een te verwachten gemiddelde vastgelegd. Na drie competitiewedstrijden volgt van deze individuele schutters zonder gemiddelde uit achterliggende indoorcompetitie een herbereking van het gemiddelde. De deelnemer aan de competitie wordt op basis van het dan geldende actuele gemiddelde met terugwerkende kracht heringedeeld in de definitieve klasse waarin de competitie vervolgd wordt.

art.2.305

De klassenindeling voor deelname aan de Regiocompetitie geschiedt op landelijk niveau voor de categorie Senioren, met inachtneming van art.2.108. Het gemiddelde volgens art.2.304 is hiervoor bepalend. Er is geen aparte klasse voor dames en heren. De klassenindeling en de verdeling van sporters in die klassen aan de hand van de landelijke vergelijking is als volgt:

 • Recurve:

1e klasse 16,5 % van de sporters

2e klasse 16,7% van de sporters

3e klasse 16,7% van de sporters

4e klasse 16,7% van de sporters

5e klasse 16,7% van de sporters

6e klasse 16,7% van de sporters

 • Compound:

1e klasse 50% van de sporters

2e klasse 50% van de sporters

 • Barebow:
  1e klasse 50% van de sporters

2e klasse 50% van de sporters

 • Instinctive bow:
  1e klasse 50% van de sporters

2e klasse 50% van de sporters

 • Longbow:
  1e klasse 50% van de sporters

2e klasse 50% van de sporters

 

art.2.306

De klassenindeling voor deelname aan de Regiocompetitie geschiedt op landelijk niveau voor de categorieën Cadetten en Junioren met inachtneming van artikel 2.108. Het gemiddelde volgens art. 2.304 is hiervoor bepalend.

Het aantal klassen is afhankelijk van de landelijke deelname in de achterliggende competitie. Een klasse kan 100 – 200 sporters omvatten. Bij deelname van meer sporters zal er een klasse

toegevoegd worden. De klassen zijn gelijk van omvang. Er is geen aparte klasse voor dames en

heren.

Bij 2 klassen is derhalve de klassenindeling en de verdeling van sporters in die klassen aan de

hand van de landelijke vergelijking als volgt:

                      1e klasse 50 % van de categorie

                      2e klasse 50% van de categorie

Er zijn aparte klassenindelingen voor Recurve en Compound


art.2.307

Per Regio worden prijzen beschikbaar gesteld in dezelfde verhouding als genoemd in art.2.107.

art.2.308

Voor aanvang van de regiocompetitie worden alle sporters ingedeeld in klassen op basis van het behaalde niveau in de regiocompetitie van het voorgaande seizoen.

Deze klassenindeling geldt eveneens voor het aansluitende Rayonkampioenschap en het Bondskampioenschap.

Aan het eind van de competitie vindt, met inachtneming van art. 2.502, een Rayonkampioenschap in de diverse klassen plaats.

Alleen via dit Rayonkampioenschap kan men zich plaatsen voor het Bondskampioenschap.

Voor de selectie voor de Bondskampioenschappen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.6 van dit reglement.

art.2.309

Binnen elke Regio dient een programma te worden gehouden voor aspiranten.

 1. Aspiranten schieten hetzelfde aantal wedstrijden als de senioren, alleen individueel.
 2. Er wordt geschoten op 18 meter op een 60 cm-blazoen.
 3. Aspiranten worden niet ingedeeld in klassen en mogen m.u.v. het gestelde in artikel 2.108 niet deelnemen aan de seniorencompetitie.
 4. Voor deelname aan Rayonkampioenschap en het Nederlands Kampioenschap gelden geen limieten op basis van prestaties.

 

2.5           Rayonkampioenschappen Indoor

2.50        Algemeen

art.2.501

Bij de organisatie van enig Regio- of Rayonkampioenschap berust het wedstrijdsecretariaat bij resp. het Regio- of Rayonbestuur. Bij een Bondskampioenschap berust het wedstrijdsecretariaat bij de Discipline Commissie. De organiserende vereniging kan hierbij om ondersteuning worden gevraagd.

art.2.502

Er dient, met uitzondering van het Rayon- en Nederlands kampioenschap aspiranten, een minimale bezetting van vier sporters of teams aanwezig te zijn om enig NHB- kampioenschap in de desbetreffende categorie te organiseren. Bij minder dan vier deelnemers worden deze sporters in de hogere klasse ingedeeld of samengevoegd met de categorie van de andere sekse.

Bij samenvoeging voor het Rayonkampioenschap blijft selectie voor het Bondskampioenschap/ Nederlands Kampioenschap in de eigen klasse en/of categorie behouden.

art.2.503

Bij een minimum aantal deelnemers van vijf sporters of teams zullen er bij Bondskampioenschappen voor elke categorie drie prijzen beschikbaar zijn. Aan elke Bondskampioen zal een oorkonde worden verstrekt.

art.2.504

Sporters die zijn geplaatst voor deelname aan een Rayon- of Bondskampioenschap en zich niet (tijdig) afmelden, worden het daaropvolgende seizoen uitgesloten van deelname aan enig kampioenschap in de indoor discipline m.u.v. het open NK Indoor en de Interland.

art.2.505

Teams die de Regiocompetitie niet volledig geschoten hebben zijn uitgesloten van deelname aan het Rayonkampioenschap.

art.2.506

Een sporter zowel individueel als uitkomend voor een team is niet gerechtigd tot deelname aan een Rayon- en Bondskampioenschap indien hij niet minimaal aan zes competitiewedstrijden heeft deelgenomen.

 

2.51        Rayonkampioenschappen verenigingsteams

art.2.511

Het Rayonkampioenschap per klasse wordt in de vier Rayons op gelijke datum in de maand februari gehouden op volledige indoor accommodaties en vindt plaats onder auspiciën van het Rayonbestuur.

Afwijken van de gemeenschappelijke datum is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Discipline Commissie Indoor.

art.2.512

Het kampioenschap bestaat voor alles boogtypes en klasses uit een open ronde van 2 x 30 pijlen en vervolgens, een halve finale en finale volgens het ‘knock-out’-systeem.

De rangorde van het team aan het einde van de ‘open’ ronde wordt vastgesteld aan de hand van de som van de drie hoogste, individuele scores over 60 pijlen in het betreffende team.

Deze rangorde bepaalt het plaatsingscijfer in de finale ronde.

De finaleronden RK Teams volgen de regels van de Indoor Match Ronde voor Teams [zie World Archery Boek 3: 8.5 en 8.6, diverse artikelen].

De ‘open’ ronde wordt op de volgende blazoen verschoten;

 • de klasse Ere recurve op een verticaal drievoudig Dutch Target- blazoen, maximaal een sporter per blazoen.
 • de klasse A t/m D recurve, barebow, instinctive bow en longbow op een 40 cm. blazoen, maximaal twee sporters per blazoen.
 • de klasse Ere en A compound op een verticaal drievoudig Dutch Target-blazoen, maximaal een sporter per blazoen.

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is.

Schema finaleronden

1

     
     

4

   
 

Rayonkampioen

     

3

     
   

2

     
     
       

art.2.513

De teams bestaan bij de open ronde uit drie of vier sporters. Na de open ronde nemen de drie sporters per team deel aan de finaleronde. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf welke drie sporters dit zijn.

Een eventuele shoot-off wordt geschoten door drie sporters.

art.2.514
Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Regio de Regiokampioen aangevuld met de in de competitie hoogst geëindigde teams per Rayon.
Maximum deelname per klasse bedraagt 12 teams.

art.2.515

De Rayonkampioenschappen in de diverse klassen mogen gelijktijdig op één locatie worden gehouden.

art.2.516

De samenstelling van de teams voor het Rayonkampioenschap wordt gebaseerd op het vóór aanvang van de competitie gekozen competitiemodel.

Indien een team onvolledig raakt vóór of tijdens het kampioenschap, is het gerechtigd een sporter uit een ander team op te stellen, vooropgesteld, dat wordt voldaan aan de invallersbepaling, genoemd in art.2.202.

2.52        Rayonkampioenschappen individueel

art.2.521

Het Rayonkampioenschap wordt in de vier Rayons in principe op gelijke datum in de maand februari gehouden op volledige indoor accommodaties en vindt plaats onder auspiciën van het Rayonbestuur.

Afwijken van de gemeenschappelijke datum is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Discipline Commissie Indoor.

art.2.522

Het Rayonkampioenschap wordt gehouden in de verschillende klassen voor de leeftijdsklassen Cadetten, Junioren en Senioren (waarin Masters zijn opgenomen) in de boogtypes recurve, compound, barebow, instinctive bow en longbow.

Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Rayon de hoogst geëindigde sporters per klasse. Het aantal deelnemers aan de Rayonkampioenschappen is per klasse vastgesteld op maximaal 24.

In elke klasse zijn maximaal 3 prijzen beschikbaar.

 

art.2.523

Het Rayonkampioenschap bestaat uit een open ronde van 2 x 30 pijlen, gevolgd door finaleronden volgens het “knock-out” systeem.

De discipline compound, alsmede de discipline recurve klasse 1 en 2 schiet de open ronde op een “Dutch Target” blazoen, maximaal een sporter per blazoen. Alle overige klasses schieten de open ronde op een 40 cm. blazoen, maximaal twee sporters per blazoen.

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is. De 16 hoogste sporters per klasse plaatsen zich na de open ronde voor de achtste finale.

De finaleronden worden geschoten volgens de regels van de Indoor Match Finale Ronden (zie ook World Archery Boek 3: 8.6.1.4). Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.

art.2.524

Het Rayonkampioenschap aspiranten wordt gehouden in 4 groepen voor de volgende categorieën (zie ook art.2.108):

 1. Aspiranten t/m 10 jaar Recurve;
 2. Aspiranten 11 en 12 jaar Recurve;
 3. Aspiranten t/m 10 jaar Compound;
 4. Aspiranten 11 en 12 jaar Compound.

Deelname vindt plaats op basis van vrijwillige inschrijving. Het aantal plaatsen kan gelimiteerd zijn.

Er zijn aparte prijzen voor jongens en meisjes.

Het kampioenschap wordt gehouden over 1 x 30 pijlen op een 60 cm blazoen zonder pauze en met max. vier sporters per baan. Bij gelijk eindigen van sporters wordt er een shoot-off gehouden (zie art. 2.904).

 

2.6           Bonds- en Nederlandse Kampioenschappen verenigingsteams

art.2.601

Het Bonds- en Nederlandse Kampioenschappen voor teams wordt gehouden in de maand maart en vindt plaats onder auspiciën van de Discipline Commissie Indoor.

De Ereklasses worden betiteld als Nederlands Kampioenschap, alle lagere klasses worden betiteld als Bondskampioenschap.

art.2.602

Het kampioenschap bestaat voor alle boogtypes uit,

 • een open ronde van 2 x 30 pijlen,
 • een kwart finale (alleen Ereklasse) waarvoor zich de acht hoogst geëindigde teams uit de open ronde plaatsen
 • een halve finale (alle klassen) waarvoor de winnaars uit de kwart finale (Ere-klasse) c.q. de vier hoogst geëindigde teams (klasse A t/m D) uit de open ronde zich plaatsen
 • de finale (alle klassen), direct aansluitend aan de halve finale, tussen de winnaars van de halve finale.

De finaleronden worden geschoten volgens het ‘knock-out’-systeem. De rangorde van het team aan het einde van de ‘open’ ronde van 60 pijlen wordt vastgesteld aan de hand van de som van de 3 hoogste individuele scores in het betreffende team. Deze rangorde bepaalt het plaatsingscijfer in de finale ronde.

De finaleronden BK Teams volgen de regels van de Indoor Match Ronde voor Teams [zie World Archery Boek 3: 8.5 en 8.6, diverse artikelen].

De open ronde wordt op de volgende blazoen verschoten;

 • de klasse Ere recurve op een verticaal drievoudig Dutch Target- blazoen, maximaal een sporter per blazoen.
 • de klasse A t/m D recurve, barebow, instinctive bow en longbow op een 40 cm. blazoen, maximaal twee sporters per blazoen.
 • de klasse Ere en A compound op een verticaal drievoudig Dutch Target-blazoen, maximaal een sporter per blazoen.

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is.

 

De schietvolgorde bij de open ronde is A-B-C-D.

Schema van de E-klasse

1

       
       

8

     
     

5

       
     

4

     

1e en 2e plaats

     

3

       
       

6

     
     

7

       
     

2

       
       

Schema van de A t/m D klasse

1

     
     

4

   
 

1e en 2e plaats

     

3

     
   

2

     
     

art.2.603

De teams bestaan bij de open ronde uit drie of vier sporters. Na de open ronde nemen drie sporters per team deel aan de finaleronden. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf welke drie sporters dit zijn.

Een eventuele shoot-off wordt geschoten door drie sporters. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf welke drie sporters dit zijn.

art.2.604 klasse Ere

In totaal nemen twaalf teams deel aan dit kampioenschap.

Per Rayon verwerven zich de twee finalisten van het Rayonkampioenschap in de Ere klasse een plaats voor dit kampioenschap. De overige vier teams plaatsen zich op basis van het resultaat uit de ‘open’ ronde van de Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.

Per vereniging kunnen maximaal twee teams aan dit kampioenschap deelnemen.

 

art.2.606 klasse A t/m D

In totaal nemen acht teams deel aan dit kampioenschap.

Hiervoor plaatsen zich de vier Rayonkampioenen aangevuld met vier teams op basis van het resultaat uit de open ronde van het Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.

Het kampioenschap wordt verschoten volgens art.2.602, met dien verstande dat na de open ronde de hoogste vier teams zich plaatsen voor de halve finales.

art.2.607

De samenstelling van de teams voor het Bondskampioenschap wordt gebaseerd op het vóór aanvang van de competitie gekozen competitiemodel.

Indien een team onvolledig raakt vóór of tijdens het kampioenschap, is het gerechtigd een sporter uit een ander team op te stellen, vooropgesteld, dat wordt voldaan aan de invallersbepaling, genoemd in art.2.202.

2.7           Bondskampioenschappen Individueel SENIOREN

art.2.701

Het Bondskampioenschap individueel voor Senioren wordt gehouden in de maanden februari / maart en vindt plaats onder auspiciën van de Discipline Commissie Indoor.

2.71        Recurve Klasse 1 t/m 6, Compound Klasse 1 & 2, BAREBOW KLASSE 1 & 2,
             INSTINCTIVE BOW KLASSE 1 & 2 en LONGBOW KLASSE 1 & 2.

art.2.711

Het Bondskampioenschap wordt gehouden in de maanden februari/maart en vindt plaats onder auspiciën van de Discipline Commissie Indoor.

art.2.712

Het Bondskampioenschap bestaat uit een open ronde van 2 x 30 pijlen, gevolgd door finaleronden volgens het “knock-out” systeem.

De discipline compound, alsmede de discipline recurve klasse 1 en 2 schiet de open ronde op een “Dutch Target” blazoen, maximaal een sporter per blazoen. De overige klasses schieten de open ronde op een 40 cm. blazoen, maximaal twee sporters per blazoen.

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is. De 16 hoogste sporters per klasse plaatsen zich na de open ronde voor de achtste finale.

De finaleronden worden geschoten volgens de regels van de Indoor Match Finale Ronden (zie ook World Archery Boek 3: 8.6.1.4). Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.

art.2.713

Voor dit kampioenschap plaatsen zich per klasse de vier Rayonkampioenen, aangevuld tot maximaal twaalf deelnemers per klasse op basis van het resultaat uit de open ronde van de Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.

2.8           BONDSKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN EN CADETTEN

art.2.801

De Bondskampioenschappen Junioren en Cadetten wordt bij voorkeur in de maand maart georganiseerd onder auspiciën van de Discipline Commissie Indoor.

art.2.802

De Bondskampioenschappen Junioren en Cadetten bestaan voor Recurve Klasse 1 en 2 en Compound Klasse 1 en 2 uit: een open ronde van 2 x 30 pijlen en vervolgens de finaleronden volgens het “knockout” systeem. De 16 hoogste sporters per klasse plaatsen zich na de open ronde voor de achtste finale.

De klassen Recurve Junioren klasse 1 en Compound Junioren klasse 1 en 2 schieten op Dutch Targets.

De klasse Recurve Junioren klasse 2 schiet op 40cm. blazoenen.

De klasse Recurve Cadetten schieten op een 40 cm. blazoen, maximaal twee sporters per blazoen. De Compound Cadetten schieten op een Dutch Target blazoen, maximaal een sporter per blazoen.

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is.

De finaleronden worden geschoten volgens de regels van de Indoor Match Finale Ronden (zie ook World Archery Boek 3: 8.6.1.4). Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.

art.2.803

Voor dit kampioenschap plaatsen zich per klasse de vier Rayonkampioenen, aangevuld met

maximaal twintig deelnemers per klasse op basis van het resultaat uit de open ronde van de

Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.

 

2.9           Nederlandse Kampioenschappen Aspiranten

art.2.901

De Nederlands Kampioenschappen Aspiranten wordt bij voorkeur gehouden in de maand maart en vindt plaats onder auspiciën van de Discipline Commissie Indoor.

art.2.902
Het kampioenschap wordt gehouden in 4 groepen voor de volgende categorieën (zie ook art.2.108):

 1. Aspiranten t/m 10 jaar Recurve;
 2. Aspiranten 11 en 12 jaar Recurve;
 3. Aspiranten t/m 10 jaar Compound;
 4. Aspiranten 11 en 12 jaar Compound.

Het kampioenschap kent geen onderverdeling in klassen en categorieën. Deelname vindt plaats op basis van vrijwillige inschrijving en niet op basis van prestaties. Het aantal plaatsen kan gelimiteerd zijn.

Er zijn aparte prijzen voor jongens en meisjes.

art.2.903

Het kampioenschap wordt gehouden over 1 x 30 pijlen op een 60 cm blazoen zonder pauze en met max. vier sporters per baan.

art.2.904

Bij gelijk eindigen van sporters wordt er een shoot-off gehouden.

Elke sporter schiet één pijl. De beschikbare tijd is 40 seconden. Is de stand na drie pijlen nog gelijk, dan is de pijl van de sporter die het dichtst bij het centrum zit bepalend.

 

 

Hoofstuk 3                  Overige NHB wedstrijden en evenementen

art.3.300

Bij de organisatie van enig Regio- of Rayonkampioenschap berust het wedstrijdsecretariaat bij resp. het Regio of Rayonbestuur. Bij een Bondskampioenschap berust het wedstrijdsecretariaat bij de Discipline Commissie in samenwerking met het Bondsbureau. De organiserende vereniging kan hierbij om ondersteuning worden gevraagd.

art.3.301

Er dient een minimale bezetting van 4 sporters of teams aanwezig te zijn om enig NHB-kampioenschap in een categorie te organiseren. Bij minder dan 4 deelnemers worden deze sporters in de hogere klasse ingedeeld of samengevoegd met de categorie van de andere sekse. De Aspiranten zijn uitgezonderd van deze regeling.

art.3.302

Bij een minimum aantal deelnemers van 5 sporters of teams, zullen er bij Bondskampioenschappen voor elke categorie 3 prijzen beschikbaar zijn.

Aan elke Bondskampioen zal een oorkonde worden verstrekt.

art.3.303

Sporters die zich hebben aangemeld voor deelname aan een Bondskampioenschap en zich niet (tijdig) afmelden, worden het volgend jaar uitgesloten van deelname aan enig kampioenschap.

3.1           Interland Indoor

art.3.101

De Commissie Topsport van de NHB stelt het team voor de interland vast voor de categorieën dames, heren en junioren.

art.3.102

De technische uitvoering van de interlandontmoetingen zijn per protocol geregeld.

3.2           Rayonkampioenschap Outdoor

Art. 3.201

 • Een A-status FITA sterronde wordt door het Rayon aangewezen als Rayonkampioenschap.
 • Bij een Rayonkampioenschap hebben sporters uit het desbetreffende Rayon tot 6 weken voor de wedstrijddatum voorrang. Vanaf 6 weken voor de wedstrijddatum worden de overgebleven plaatsen toegekend aan vrije inschrijvingen, op volgorde van aanmelding.

Art. 3.202

 • Behoudens aspiranten dient er een minimale deelname van 4 sporters te zijn om enig NHB kampioenschap te organiseren.
 • Bij een minimale deelname van vijf sporters zullen er bij de Rayonkampioenschappen voor elke categorie 3 prijzen beschikbaar zijn.

 

art.3.203

Het kampioenschap wordt gehouden volgens NHB-reglementering, onder auspiciën van het Rayonbestuur.

Gestart wordt op de lange afstanden met 6 pijlen in 4 minuten. Er worden vooraf 6 proefpijlen geschoten.

art.3.204

Het aantal deelnemers en de inschrijfprocedure wordt door het Rayonbestuur vastgesteld. Alle categorieën zoals vermeld in art.9.203 dienen aan dit kampioenschap te kunnen deelnemen. Junioren en aspiranten schieten het Rayonkampioenschap op dezelfde wijze als het Bondskampioenschap.

3.4           Rayonkampioenschappen Veld

art.3.401

 1. Indien er een Rayonkampioenschap veld wordt georganiseerd, bestaat deze uit een Arrowhead-ronde van 24 doelen. Het kampioenschap mag deel uitmaken van een Arrowhead-ronde uit de landelijke kalender.
 2. Bij een Rayonkampioenschap hebben sporters uit het desbetreffende Rayon tot 6 weken voor de wedstrijddatum voorrang. Vanaf 6 weken voor de wedstrijddatum worden de overgebleven plaatsen toegekend aan vrije inschrijvingen, op volgorde van aanmelding.

Art.3.402

Bij de organisatie van het kampioenschap berust het wedstrijdsecretariaat bij het Rayonbestuur. De organiserende vereniging kan hierbij om ondersteuning worden gevraagd.

3.5          NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN VELD

Art.3.501

Een A-status Arrowheadronde, bij voorkeur in een weekeind van september wordt door de

Discipline Commissie Veld aangewezen als Nederlands Kampioenschap.(zonder finale ronde). De inschrijving is gelimiteerd voor wat betreft het aantal deelnemers.

Art.3.502

De eerste dag worden schutters ingedeeld in pelotons per schietstijl door de organiserende vereniging. Op de tweede wedstrijddag vindt er een herindeling van de sporters per categorie plaats op basis van de resultaten van de eerste dag.

Art.3.503

Het NK Veld wordt georganiseerd in de volgende categorieën:

 1. Barebow: Dames; Heren; Dames en Heren junioren en Dames en Heren Master
 2. Recurve: Dames; Heren; Dames en Heren junioren en Dames en Heren Master
 3. Compound: Dames; Heren; Dames en Heren junioren en Dames en Heren Master
 4. Traditioneel: Dames; Heren; Dames en Heren junioren en Dames en Heren Master

(De omschrijving van de bogen toegelaten per klasse staat omschreven in fita boek 4 art 9.3)

Art. 3.504

 1. Er wordt een kampioenschap in een klasse geschoten als er op de sluitingsdatum minimaal vier deelnemers opgegeven en geselecteerd zijn.
 2. Als er te weinig deelnemers in een klasse zijn worden deze samen gevoegd met een andere aanverwante klas. Hierbij word samengevoegd naar geslacht en als laatste naar Discipline.
 3. Indien er in een discipline minder dan 4 deelnemers aangemeld en geselecteerd zijn op de sluitingstermijn worden disciplines samen gevoegd.
 4. De volgorde is als volgt: Traditioneel > Bare Bow > recurve > compound.

Art.3.505

 1. Er worden maximaal 112 schutters toegelaten tot het NK veld. Bij meer dan 112 inschrijvingen bij het verstrijken van de aanmeldingstermijn is de datum van aanmelding bepalend voor deelname. De overige aanmeldingen worden op een reserve lijst geplaatst.
 2. Voor selectie deelname NK veld is de ranglijst fieldcup bepalend zoals deze is op de dag van sluiting inschrijving NK veld. Men moet minimaal met 2 scores in de lijst opgenomen zijn om deel te kunnen nemen.
 3. De datum aanvang en sluiting inschrijvingstermijn word vastgesteld door de DC Veld
 4. Aanmelding dient te geschieden bij het Bondsbureau, hetzij schriftelijk, per e-mail of via de NHB website o.v.v. naam, bondsnummer, vereniging, verenigingnummer, categorie en vermelding van een email adres tbv versturen uitnodiging deelname NK veld.
 5. De uitnodigingen worden door het bondsbureau uitsluitend per email verzonden.
 6. In de uitnodiging wordt de klasse vermeld waar in men uitkomt.
 7. De uitnodiging wordt 4 weken voor aanvang NK veld verzonden.

Art.3.506

Uitgangsregel toekenning medailles per Discipline/klasse

 1. 5 tot en met 8 deelnemers twee medailles
 2. bij 9 of meer deelnemers drie medailles

 

 

 

Hoofstuk 4                  Regelingen prestatiespelden

4.1           Indoor

art. 4.101

De NHB erkent bij de internationaal erkende disciplines een prestatieinsigne systeem. De insignes kunnen worden behaald tijdens Nederlandse A-status wedstrijden en officiële buitenlandse wedstrijden.

De kwalificatiescores zijn als volgt:                                                                   Heren                 Dames

a.Indoor Fita-ronde (geel)                                            1e graad                          560                       550

   Recurve en Compound                                                2e graad                          520                       510

   (60 pijlen)                                                                             3e graad                          460                       450

 1. b. Algemene insignes (in samenhang met Oudoor en Veld):

3 van de 4 onderdelen                                                    1e graad: Grootmeesterschutter

3 van de 4 onderdelen                                                    2e graad: Meesterschutter

alle onderdelen                                                                  3e graad : Allroundschutter

De prestatie insignes kunnen jaarlijks worden behaald.

De prestatieinsignes kunnen jaarlijks worden behaald.

art. 4.102

 1. a. De prestatieinsignes kunnen tegen kostprijs worden aangevraagd via het bondsbureau door overlegging van de scorebriefjes. Buitenlandse scorebriefjes moeten voldoende zijn gewaarmerkt.
 2. b. Wanneer de sporter uit een vorig seizoen reeds in het bezit is van een prestatieinsigne (deze worden niet gedateerd) en later in aanmerking wil komen voor een algemeen insigne, kan de sporter zich laten registreren bij het bondsbureau. De gegevens worden in een register opgenomen, waarvoor men als bewijs een certificaat ontvangt.

Hiervoor dient de sporter een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het bondsbureau, met meezending van de scorebriefjes en een aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop. De scorebriefjes worden samen met het certificaat aan de sporter teruggezonden..

4.2           Outdoor

4.21        FITA prestatiespelden

art.4.211

 1. 1. FITA kan toernooien, welke door een aangesloten handboogbond worden georganiseerd, erkennen als zijnde geldig voor het verkrijgen van Fita Prestatiespelden en registratie van wereldrecords als zij voldoen aan de eisen zoals staat in artikel 10.110.

De spelden worden verleend als een sporter voor de eerste maal de vereiste score behaalt op de aangegeven wedstrijd.

 1. 2. Voor de door FITA erkende Outdoor disciplines, Recurve en Compound, worden bij de FitaSter-ronde de volgende FitaSter-spelden erkend:
 2. a. een score van tenminste 1000 punten: de FitaSter-speld,
 3. b. een score van tenminste 1100 punten: de FitaSter-speld op een zwart schild met het getal 1100,
 4. c. een score van tenminste 1200 punten: de FitaSter-speld op een blauw schild met het getal 1200,
 5. d. een score van tenminste 1300 punten: De FitaSter-speld op een rood schild met het getal 1300,
 6. e. een score van tenminste 1350 punten: De FitaSter-speld op een geel schild met het getal 1350,
 7. f. een score van tenminste 1400 punten: De FitaSter-speld op een paars schild met het getal 1400.

art.4.212

 1. 1. Toezending van de navolgende spelden kan jaarlijks geschieden op aanvraag via de aangesloten bond:

FitaSter-spelden voor 1000, 1100 en 1200 punten.

 1. 2. De aangesloten bond is verantwoordelijk voor:
 2. a. het jaarlijks bij het secretariaat van FITA aanvragen en voorradig hebben van een voldoende aantal van deze prestatiespelden,
 3. b. het bijhouden van een beschrijving, locatie en datum van het toernooi,
 4. c. het bijhouden van de naam en het geslacht van de aanvrager,
 5. d. controle, dat het toernooi volgens de Fita-regels is verschoten,
 6. e. controle, dat alle sporters van wie de aanvraag wordt voorgelegd op dat moment bij een bond waren aangesloten,
 7. f. controle op de juistheid van de scorebriefjes of afdoende gewaarmerkte kopieën die bij elke aanvraag aanwezig dienen te zijn,
 8. g. het aan het eind van het jaar toezenden van een volledige lijst van toegekende prestatiespelden aan het secretariaat van FITA. Deze lijst dient vergezeld te gaan van een verklaring, ondertekend door de verantwoordelijke functionaris van de desbetreffende bond, dat aan de verplichting van d, e en f is voldaan.

3a.  Aanvragen voor de hogere prestatiespelden, waarop de naam en geslacht van de aanvragers en namen, locaties en data van de toernooien zijn aangegeven, dienen ten behoeve van de aanvragers door hun handboogbonden te worden verstuurd aan het secretariaat van FITA tezamen met een verklaring dat aan de eisen 2d en 2e is voldaan. De originele scorebriefjes of afdoende gewaarmerkte kopieën en een volledige uitslagenlijst dienen te worden meegezonden.

 1. b. Bij het in één keer behalen van een hogere prestatiespeld, worden de lagere spelden tevens uitgereikt. Indien deze niet voorradig zijn kunnen zij worden aangevraagd bij het bondsbureau.
 2. c. Indien FITA akkoord is met de verkregen informatie, zal het secretariaat van FITA de prestatiespelden zonder kosten aan de betrokken handboogbond toezenden.

FITA zal regelmatig een lijst met de toegekende prestatiespelden publiceren.

art.4.213

 1. 1. De FitaSter-spelden kunnen worden behaald door scores in een enkele Fita-ronde, in een dubbele Fita-ronde, in de open en finalerondes.
 2. 2. De spelden, genoemd in art.11.102, kunnen worden behaald op toernooien, georganiseerd door een bij FITA aangesloten en door de FITA als zodanig erkende organisatie die de door het congres vastgestelde bijdrage heeft voldaan.
 3. 3. Een handboogbond die een dergelijk toernooi wenst te organiseren dient:
 4. a. de aankondiging naar het secretariaat van FITA te sturen, tenminste één maand voor de eerste dag van het toernooi,
 5. b. indien dit toernooi internationaal is, de aankondiging tenminste 60 dagen tevoren, schriftelijk naar de andere bonden te sturen,
 6. c. te voorzien in een gediplomeerde wedstrijdleider en tenminste 1 scheidsrechter per 15 schijven.

Alle scheidsrechters dienen door de betrokken bond of FITA te zijn erkend. Bij internationale wedstrijden dient bovendien een jury van beroep van drie personen beschikbaar te zijn,

 1. d. ten minste 1 complete uitslagenlijst binnen 1 maand te sturen naar elke bond waarvan sporters aan het toernooi hebben deelgenomen.

4.22        Nederlandse prestatiespelden

art.4.221

 1. 1. De NHB erkent NHB-tussenspelden voor zowel Recurve als Compound.

Deze spelden kunnen worden behaald tijdens het Rayon Kampioenschap Outdoor Fita-ronde. De spelden worden dan kosteloos ter beschikking gesteld. Heren veteranen (70m) komen ook voor deze prestatiespelden in aanmerking.

De spelden kunnen door de sporters worden aangevraagd op het bondsbureau.

 1. 2. De tussenspelden worden voor de Fita-ronde als volgt toegekend:
 2. a. een score van tenminste 950 punten; een wit schild met NHB-logo en opdruk ‘950’,
 3. b. een score van tenminste 1050 punten; een grijs schild met NHB-logo en opdruk ‘1050’,
 4. c. een score van tenminste 1150 punten; een zwart schild met NHB-logo en opdruk ‘1150’.
 5. d. een score van tenminste 1250 punten; een blauw schild met NHB-logo en opdruk ‘1250’.
 6. e. een score van tenminste 1350 punten; een rood schild met NHB-logo en opdruk ‘1350’.

De bovengenoemde spelden kunnen éénmalig behaald worden.

Bij het in één keer behalen van een hogere prestatiespeld kunnen de lagere spelden tegen kostprijs worden aangevraagd bij het bondsbureau.

 1. 3. De NHB erkent bij de internationaal erkende disciplines een prestatie-insigne-systeem. De insignes kunnen worden behaald tijdens Nederlandse A-status wedstrijden en officiële buitenlandse wedstrijden.

De kwalificatiescores zijn als volgt:                                                                   Heren                 Dames

junioren (70m) veteranen (70m)

 1. a. Outdoor Fita-ronde (rood)                               1e graad                     1250 1225

Recurve en Compound                                                   2e graad                          1150                    1125

(144 pijlen)                                                                             3e graad                          1025                    1000

 1. b. Short Metric (donker blauw) 1e graad 635                       610

Recurve en Compound                                                   2e graad                          585                       560

(144 pijlen)                                                                             3e graad                          510                       500

 1. c. Algemene insignes (in samenhang met Indoor en Veld):

3 van de 4 onderdelen                                                    1e graad:                         Grootmeesterschutter

3 van de 4 onderdelen                                                    2e graad:                         Meesterschutter

alle onderdelen                                                                  3e graad :                       Allroundschutter

De prestatie insignes kunnen jaarlijks worden behaald.

 1. 4. Heren junioren 70 meter en veteranen 70 m kunnen op FitaSter-wedstrijden een Nederlands diploma behalen voor de 1000, 1100, 1200, 1300 en 1350 punten.

4.23        De aanvraag van prestatiespelden

art.4.231

 1. 1. FITA Prestatiespelden:

Buiten de algemene bepalingen van FITA voor het verkrijgen van Fita Prestatiespelden (zie art.11.103), dienen de volgende regels te worden gehanteerd:

 1. a. sporters die in aanmerking komen voor een Fita Prestatiespeld dienen dit persoonlijk kenbaar te maken aan de aanwezige hoofdscheidsrechter,
 2. b. deze controleert de desbetreffende score en het scorebriefje op waarmerking door de sporter en een medesporter. De hoofdscheidsrechter houdt een lijst van aanvragen bij op een speciaal hiervoor bedoeld formulier.
 3. c. bij de 1000, 1100 en 1200 FitaSter-speld worden de scorebriefjes direct aan de sporter teruggegeven. Er zal naar worden gestreefd deze prestatiespelden na afloop van de wedstrijd bij de prijsuitreiking te overhandigen.
 4. d. bij de overige prestatiespelden zorgt de hoofdscheidsrechter ervoor dat de scorebriefjes met het door hem ter plaatse ingevulde formulier worden ingeleverd bij het bondsbureau van de NHB. De NHB zorgt voor verdere aanvraag bij FITA.
 5. e. indien een bij de NHB aangesloten sporter op een buitenlandse wedstrijd een prestatiespeld behaalt, moet hij de voldoende gewaarmerkte scorebriefjes overleggen aan het bondsbureau van de NHB voor het verkrijgen van de prestatiespeld.
 6. f. aan buitenlandse sporters worden geen prestatiespelden uitgereikt.

Als zij een prestatiespeld behalen, moeten zij hun scorebriefjes laten controleren door de hoofdscheidsrechter en zelf de prestatiespeld aanvragen via hun eigen              bond.

 1. 2. Prestatie-insignes NHB:
 2. a. De insignes kunnen tegen kostprijs worden aangevraagd via het bondsbureau onder overlegging van de scorebriefjes. Buitenlandse scorebriefjes moeten voldoende zijn gewaarmerkt.
 3. b. Wanneer de sporter uit een vorig seizoen reeds in het bezit is van een prestatie-insigne (deze worden niet gedateerd) en later in aanmerking wil komen voor een algemeen insigne, kan de sporter zich laten registreren bij het bondsbureau. De gegevens worden in een register opgenomen, waarvoor men als bewijs een certificaat ontvangt.

         Hiervoor dient de sporter een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het bondsbureau, met meezending van de scorebriefjes en een aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop. De scorebriefjes worden samen met het certificaat aan de sporter teruggezonden.

4.3           Veld

4.31        FITA prestatiespelden

art.4.311

 1. 1. FITA kan toernooien, welke door een aangesloten handboogbond worden georganiseerd, erkennen als zijnde geldig voor het verkrijgen van FitaPrestatie-spelden. De spelden worden verleend als een sporter voor de eerste maal de vereiste score behaalt op de aangegeven wedstrijd.
 2. 2. Voor de FitaArrowhead-ronde van 24 doelen zijn er de volgende FitaArrowhead-spelden verkrijgbaar:

Er kan slechts één Arrowhead-speld op een wedstrijddag worden behaald.

Recurve/Barebow

Compound

 

Dames   Heren

Dames   Heren

a.      de pijlpunt op een groen insigne, minimale score

193

198

197

206

b.      de pijlpunt op een bruin insigne, minimale score

211

228

226

238

c.       de pijlpunt op een grijs insigne, minimale score

241

258

256

269

d.      de pijlpunt op een zwart insigne, minimale score

271

288

286

300

e.      de pijlpunt op een wit insigne, minimale score

301

318

316

331

f.        de pijlpunt op een zilver insigne, minimale score

313

330

328

344

g.       de pijlpunt op een goud insigne, minimale score

324

340

337

354

art.4.311

 1. 1. Toezending van de navolgende spelden kan jaarlijks op aanvraag geschieden via de aangesloten bond:
 • FitaArrowhead-spelden: groen, bruin en grijs
 1. 2. De aangesloten bond is verantwoordelijk voor:
 2. a. Het jaarlijks bij het secretariaat van FITA aanvragen en voorradig hebben van een voldoende aantal van deze prestatiespelden.
 3. b. het bijhouden van een beschrijving, locatie en datum van het toernooi.
 4. c. het bijhouden van de naam en het geslacht van de aanvrager.
 5. d. controle, dat het toernooi volgens de Fita-regels is verschoten.
 6. e. controle, dat alle sporters van wie de aanvraag wordt voorgelegd op dat moment bij een bond waren aangesloten.
 7. f. controle op de juistheid van de scorebriefjes of afdoende gewaarmerkte kopieën die bij elke aanvraag aanwezig dienen te zijn.
 8. g. het aan het eind van het jaar toezenden van een volledige lijst van toegekende prestatiespelden aan het secretariaat van FITA. Deze lijst dient vergezeld te gaan van een verklaring, ondertekend door de verantwoordelijke functionaris van de desbetreffende bond, dat aan de verplichting van d, e en f is voldaan.

3a.  Aanvragen voor de hogere prestatiespelden, waarop de naam en geslacht van de aanvragers en namen, locaties en data van de toernooien zijn aangegeven, dienen ten behoeve van de aanvragers door hun handboogbonden te worden verstuurd aan het secretariaat van FITA tezamen met een verklaring dat aan de eisen 2d en 2e is voldaan. De originele scorebriefjes of afdoende gewaarmerkte kopieën en een volledige uitslagenlijst dienen te worden meegezonden.

 1. b. Bij het in één keer behalen van een hogere prestatiespeld, worden de lagere spelden tevens uitgereikt. Indien deze niet voorradig zijn, kunnen zij worden aangevraagd bij het bondsbureau.
 2. c. Indien FITA akkoord is met de verkregen informatie, zal het secretariaat van FITA de prestatiespelden zonder kosten aan de desbetreffende handboogbond toezenden.

FITA zal regelmatig een lijst met de toegekende prestatiespelden publiceren.

art.4.311

 1. 1. De FitaArrowhead-spelden kunnen worden behaald door scores op een veldwedstrijd bestaande uit minimaal 24 doelen, in elke categorie en stijl.
 2. 2. De spelden, genoemd in art.11.201, kunnen worden behaald op toernooien, georganiseerd door een bij FITA aangesloten en door de FITA als zodanig erkende organisatie die de door het congres vastgestelde bijdrage heeft voldaan.
 3. 3. Een handboogbond die een dergelijk toernooi wenst te organiseren dient:
 4. a. de aankondiging naar het secretariaat van FITA te sturen, ten minste één maand voor de eerste dag van het toernooi.
 5. b. indien dit toernooi internationaal is, de aankondiging ten minste 60 dagen tevoren, schriftelijk naar de andere bonden te sturen.
 6. c. te voorzien in een gediplomeerde wedstrijdleider en ten minste 1 scheidsrechter per 15 schijven.

Alle scheidsrechters dienen door de betrokken bond of FITA te zijn erkend. Bij internationale wedstrijden dient bovendien een jury van beroep van drie personen beschikbaar te zijn.

 1. d. tenminste een complete uitslagenlijst binnen 1 maand te sturen naar elke bond waarvan sporters aan het toernooi hebben deelgenomen.

4.32        Nederlandse prestatiespelden

art.4.321

 1. 1. De NHB kent bij de internationaal erkende disciplines een prestatie-insignesysteem. De insignes kunnen worden behaald tijdens Nederlandse A-status wedstrijden en officiële buitenlandse wedstrijden.

                                                                                                                                                     De kwalificatiescores zijn als volgt:               Dames Heren

a.Veldronde (groen)                                                         1e graad                          260                       300

Recurve, Barebow en Compound                            2e graad                          230                       270

(72 pijlen)                                                                                3e graad                          180                       220

 1. b. Algemene insignes:

3 van de 4 onderdelen 1e graad:                              Grootmeesterschutter

3 van de 4 onderdelen 2e graad:                              Meesterschutter

alle onderdelen 3e graad :                                           Allroundschutter

De prestatie insignes kunnen jaarlijks worden behaald.

4.33        De aanvraag van prestatiespelden

art.4.331

 1. 1. FitaPrestatie-spelden

Buiten de algemene bepalingen van FITA voor het verkrijgen van FitaPrestatie-spelden (zie art.11.301) dienen de volgende regels te worden gehanteerd:

 1. a. sporters die in aanmerking komen voor een FitaPrestatiespeld dienen dit persoonlijk kenbaar te maken aan de aanwezige hoofdscheidsrechter.
 2. b. deze controleert de desbetreffende score en het scorebriefje op waarmerking door de sporter en een medesporter. De hoofdscheidsrechter houdt een lijst van aanvragen bij op een speciaal hiervoor bedoeld formulier.
 3. c. bij de groene, bruine en grijze FitaArrowhead-speld, worden de scorebriefjes direct aan de sporter teruggegeven. Er zal naar worden gestreefd deze prestatiespelden na afloop van de wedstrijd bij de prijsuitreiking te overhandigen.
 4. d. bij de overige prestatiespelden zorgt de hoofdscheidsrechter ervoor dat de scorebriefjes met het door hem ter plaatse ingevulde formulier worden ingeleverd bij het bondsbureau van de NHB. De NHB zorgt voor verdere aanvraag bij FITA.
 5. e. indien een bij de NHB aangesloten sporter op een buitenlandse wedstrijd een prestatiespeld behaalt, moet hij de voldoende gewaarmerkte scorebriefjes overleggen aan het bondsbureau van de NHB voor het verkrijgen van de prestatiespeld.
 6. f. aan buitenlandse sporters worden geen prestatiespelden uitgereikt.

Als zij een prestatiespeld behalen, moeten zij hun scorebriefjes laten controleren en waarmerken door de hoofdscheidsrechter en zelf de prestatiespeld aanvragen via hun eigen bond.

 1. 2. Prestatie insignes NHB:
 2. a. De insignes kunnen tegen kostprijs worden aangevraagd via het bondsbureau onder overlegging van de scorebriefjes. Buitenlandse scorebriefjes moeten voldoende zijn gewaarmerkt.
 3. b. wanneer de sporter uit een vorig seizoen reeds in het bezit is van een prestatie insigne (deze worden niet gedateerd) en later in aanmerking wil komen voor een algemeen insigne, kan de sporter zich laten registreren bij het bondsbureau. De gegevens worden in een register opgenomen, waarvoor men als bewijs een certificaat ontvangt.

Hiervoor dient de sporter een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het bondsbureau, met meezending van de scorebriefjes en een aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop. De scorebriefjes worden samen met het certificaat aan de sporter teruggezonden.

Hoofstuk 5                  Regelingen erkenning recordscores

5.1           Indoor en outdoor

art.5.101

Alle toernooien, zoals gespecificeerd in artikel 1.101 van de Nationale bepalingen, zijn geldig voor erkenning van wereld- en Europese records zoals gespecificeerd in artikel 1.103.

art.5.102

Een nieuw record zal worden erkend, wanneer de score 1 punt hoger is dan het bestaande record.

 1. Wereld- en Europese Records

Voor wereldrecords en Europese records geldt dat de NHB de onderdelen erkent zoals beschreven door respectievelijk wereldbond FITA en Europese bond EMAU.

 1. Nederlandse records

Voor Nederlandse records geldt dat de NHB de onderdelen erkent zoals beschreven door respectievelijk wereldbond FITA en Europese bond EMAU, aangevuld met records zoals beschreven in DEEL 1 25m1p, hoofdstuk 12.

De records onder 1 en 2 kunnen worden gevestigd bij erkende A-status wedstrijden en wedstrijden met een FitaSter-erkenning in het buitenland.

Voor het behalen van een nieuw Nederlandse record zal door de NHB een oorkonde worden verstrekt. Indien een lid van de NHB een wereld- of Europees record heeft gevestigd op een daartoe erkend evenement, zal de NHB de sporter ondersteunen in de aanvraag hiertoe.

art.5.103

Deelnemers die vermoeden een door FITA, EMAU of NHB erkend record te hebben gevestigd, dienen dit persoonlijk en direct kenbaar maken aan de aanwezige hoofdscheidsrechter. Deze controleert de behaalde scores en vult het daartoe bestemde aanvraagformulier samen met de aanvrager in.

De sporter dient zelf de aanvraag naar het bondsbureau te sturen, waarna de handboogbond zorgt voor verdere afhandeling. Enkel volledig ingevulde recordaanvragen worden in behandeling genomen.

 

Hoofstuk 6                  overige bepalingen

6.1           Reglementswijzigingen

art.6.101

Voorstellen tot schiettechnische reglementswijzigingen dienen, vergezeld van een motivatie, schriftelijk te worden ingediend bij de Discipline Commissie. De voorstellen dienen te verwijzen naar het desbetreffende hoofdstuk en artikelnummer. De tekst van het nieuwe of te wijzigen artikel dient letterlijk te worden weergegeven.

art.6.102

Ingediende voorstellen kunnen, na te zijn behandeld in de bondsraad, gedurende 3 jaar niet opnieuw ingediend worden om voor wijziging in aanmerking komen.

Uitgezonderd hiervan zijn wijzigingen die het gevolg zijn van aanpassingen in de internationale regelgeving.

De Discipline Commissie is bevoegd dergelijke wijzigingen bij bestuursbesluit vast te stellen.

art.6.103

Wijzigingen treden in werking nadat deze zijn gepubliceerd in de Officiële Mededelingen zoals beschreven in de Statuten van de NHB of via een afzonderlijk schrijven aan de leden zijn kenbaar gemaakt.

art.6.104

Voorstellen tot reglementswijzigingen worden voorgelegd aan de bondsraad, dit zoals gesteld in artikel 026 van de statuten. Voorstellen dienen uiterlijk drie maanden voor de desbetreffende bondsraadvergadering in het bezit te zijn van de Discipline Commissie.

APPENDIX A:

MATRIX ALGEMEEN GEBOORTEJAAR - LEEFTIJDSCATEGORIE

Onderstaande matrix maakt inzichtelijk hoe de leeftijdsopbouw binnen de Nederlandse Handboog Bond verloopt. Deze is van toepassing op de disciplines Indoor, Veld, 25m1p, Outdoor, waarbij het mogelijk is dat in bepaalde wedstrijd- of competitievormen is diverse leeftijdsgroepen worden samengevoegd. Zie ook Appendix B.

Jaartal →
Geboortejaar ↓

2017

2018

2019

2020

2021

2022

voor 1966

Master

Master

Master

Master

Master

Master

1966

Master

Master

Master

Master

Master

Master

1967

Master

Master

Master

Master

Master

Master

1968

Senior

Master

Master

Master

Master

Master

1969

Senior

Senior

Master

Master

Master

Master

1970

Senior

Senior

Senior

Master

Master

Master

1971

Senior

Senior

Senior

Senior

Master

Master

1972

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Master

1973

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1974

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1975

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1976t/m 1991

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1992

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1993

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1994

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1995

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1996

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1997

Junior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1998

Junior

Junior

Senior

Senior

Senior

Senior

1999

Junior

Junior

Junior

Senior

Senior

Senior

   2000

Cadet

Junior

Junior

Junior

Senior

Senior

2001

Cadet

Cadet

Junior

Junior

Junior

Senior

2002

Cadet

Cadet

Cadet

Junior

Junior

Junior

2003

Cadet

Cadet

Cadet

Cadet

Junior

Junior

2004

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

Cadet

Cadet

Junior

2005

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

Cadet

Cadet

2006

Asp -10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

Cadet

2007

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

2008

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

2009

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

2010

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

2011

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2012

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2013

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2014

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2015

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2016

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

APPENDIX B:

MATRIX INDOORCOMPETITIE GEBOORTEJAAR – LEEFTIJDSCATEGORIE

Onderstaande matrix maakt inzichtelijk hoe de leeftijdsopbouw van de indoorcompetitie verloopt.

 

Indoor-seizoen→
Geboortejaar ↓

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021//2022

2022/2023

voor 1967

Master

Master

Master

Master

Master

Master

1967

Master

Master

Master

Master

Master

Master

1968

Master

Master

Master

Master

Master

Master

1969

Senior

Master

Master

Master

Master

Master

1970

Senior

Senior

Master

Master

Master

Master

1971

Senior

Senior

Senior

Master

Master

Master

1972

Senior

Senior

Senior

Senior

Master

Master

1973

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Master

1974

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1975

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1976

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1977

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1978 t/m 1992

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1993

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1994

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1995

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1996

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1997

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1998

Junior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

1999

Junior

Junior

Senior

Senior

Senior

Senior

2000

Junior

Junior

Junior

Senior

Senior

Senior

2001

Cadet

Junior

Junior

Junior

Senior

Senior

   2002

Cadet

Cadet

Junior

Junior

Junior

Senior

2003

Cadet

Cadet

Cadet

Junior

Junior

Junior

2004

Cadet

Cadet

Cadet

Cadet

Junior

Junior

2005

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

Cadet

Cadet

Junior

2006

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

Cadet

Cadet

2007

Asp -10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

Cadet

2008

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

Cadet

2009

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

Cadet

2010

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

Asp t/m 12

2011

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 12

2012

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2013

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2014

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2015

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

2016

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

20117

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10

Asp t/m 10